Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor diensten op basis van vaste prijs:

Definities

Algemene Voorwaarden: het onderhavige document met titel “Algemene Voorwaarden voor diensten op basis van een Vaste Prijs”.

Diensten: de diensten die de Dienstverlener aan de Klant zal verlenen, zoals omschreven in de Project Order. Deze worden steeds beheerst door deze Algemene Voorwaarden en de (specifieke voorwaarden zoals uiteengezet in de) Project Order.

Dienstverlener BULLS-I NV, met maatschappelijke zetel gelegen te Veldkant 33A 2550 Kontich. ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (Afdeling Antwerpen) onder nummer
BE 0564 751 618

Klant: de klant vermeld in de Project Order.

Medewerkers: personeelsleden, personeelsleden van Verbonden Vennootschappen, zelfstandige medewerkers, onderaannemers, consultants, en enige andere natuurlijke of rechtspersonen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij het verlenen van de Diensten.

Overeenkomst
: deze Algemene Voorwaarden en de (specifieke voorwaarden zoals uiteengezet in de) Project Order.

Overmacht: de situatie waarin de uitvoering van de Overeenkomst voor één van de Partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, buiten de wil van de Partij(en) wordt verhinderd. Wordt onder meer (niet limitatief) beschouwd als overmacht: brand, oorlog, terreuraanslagen, ongunstige weersomstandigheden, overmacht van de toeleveranciers van Dienstverlener, gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door de Klant aan Dienstverlener is voorgeschreven, overheidsmaatregelen, storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, de onbeschikbaarheid van servers van derden, staking, onbeschikbaarheid van Medewerkers, algemene vervoersproblemen en elektriciteitsstoring.

Partij(en): Dienstverlener of (en) de Klant.

Project: Het geheel van wederzijdse diensten en samenwerking tussen Partijen zoals omschreven in de Project Order.

Project Order: een aan deze Algemene Voorwaarden onderworpen overeenkomst die de specifieke uitvoeringsmodaliteiten en specifieke voorwaarden van deze Overeenkomst en het Project beschrijft.

Projectteam: de Medewerkers van de Klant en Dienstverlener die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de Diensten en/of het Project.

Uitvoerder: de Medewerker(s) vermeld in de Project Order waarop Dienstverlener een beroep doet voor de uitvoering van deze Overeenkomst.

Verbonden Vennootschap(pen): de verbonden en geassocieerde vennootschappen in de zin van artikel 11 en 12 van het Wetboek van vennootschappen.

Vertrouwelijke Informatie: alle informatie, van welke vorm dan ook (mondeling, schriftelijk, grafisch, elektronisch,… ), die in het kader van deze Overeenkomst tussen de Partijen wordt uitgewisseld.

Totstandkoming en beëindiging

Totstandkoming

Dienstverlener is slechts verbonden tot uitvoering van de Overeenkomst na haar uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding van de Project Order en mits betaling door Klant van het voorschot overeenkomstig Artikel 6.4 van onderhavige Algemene Voorwaarden.

Indien de Klant Dienstverlener toelaat om de Diensten zoals vermeld in de Project Order aan te vangen vooraleer de Overeenkomst ondertekend werd, dan geldt de aanvang van de Diensten als (voldoende bewijs van) de aanvaarding van de Klant van de Project Order en de Algemene Voorwaarden.

Beëindiging

Onverminderd haar recht op schadevergoeding kan Dienstverlener naar haar goeddunken de uitvoering van de Overeenkomst opschorten, of de Overeenkomst van rechtswege, zonder ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang ontbinden, door de loutere verzending van een ter post aangetekende brief:

ingeval van herhaaldelijke of ernstige inbreuk op de contractuele verplichtingen (zoals laattijdige en/of niet-betaling op één enkele vervaldag) door de Klant;

in het geval de Klant een uitstel van betaling heeft aangevraagd, of zich in staat van faillissement of staking van betaling bevindt of zijn krediet aan het wankelen is gebracht of kennelijk onvermogend is;

ingeval van ontbinding en/of vereffening van de vennootschap van de Klant;

indien er op het geheel of een deel van de goederen van de Klant uitvoerend en/of bewarend beslag wordt gelegd op verzoek van een schuldeiser of in geval van andere uitvoerende of bewarende maatregelen ten aanzien van de goederen van de Klant;

ingeval van bewijs of ernstige vermoedens van fraude verricht door de Klant;

indien de Klant weigert de gevraagde inlichtingen te verstrekken of ingeval de Klant onjuiste en/of valse inlichtingen heeft verstrekt.

De Partijen kunnen bovendien de Overeenkomst beëindigen indien de andere Partij een bewezen grove fout of materiële contractuele tekortkoming begaat en deze niet heeft rechtgezet binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen nadat zij door de Partij die zich op de fout of tekortkoming beroept per aangetekende brief in gebreke was gesteld. Verlenging van voormelde herstelperiode zal niet op onredelijke gronden worden geweigerd, indien de nalatige Partij, gedurende de herstelperiode van dertig (30) kalenderdagen, een aanvang heeft gemaakt met het herstel en dit in alle redelijkheid en billijkheid voortzet.

Indien de Klant zijn bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert of in gebreke blijft een geheel of een gedeelte van de geleverde Diensten in ontvangst te nemen en te aanvaarden zonder grondige reden, heeft Dienstverlener het recht om de ontbinding van de Overeenkomst te eisen of de nakoming ervan. De schade door Dienstverlener geleden, beloopt minimaal vijftig (50) % van de waarde van de bestelling of het niet nagekomen gedeelte ervan, onverminderd het recht van Dienstverlener door alle middelen van recht de werkelijke schade te bewijzen indien deze meer bedraagt.

De Klant doet uitdrukkelijk afstand van de toepassing van artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen van de beëindiging

Behoudens indien de Klant de Overeenkomst beëindigt wegens een bewezen grove fout of materiële tekortkoming in hoofde van de Dienstverlener, zal de Klant alle Diensten geleverd voor onafgewerkte onderdelen vergoeden. De op het ogenblik van de beëindiging effectief gepresteerde Diensten en werkuren zullen worden aangerekend tegen de op dat ogenblik geldende uurtarieven van Dienstverlener, onverminderd de mogelijkheid van Dienstverlener om met alle middelen rechtens een hogere werkelijke schade te bewijzen.

Bovendien zal de ontbinding van de Overeenkomst de Klant niet ontheffen van zijn verplichting om alle Diensten die voorafgaand aan de ontbinding zijn geaccepteerd volledig te vergoeden.

Indien de Overeenkomst door één van de Partijen wordt ontbonden, wordt deze ontbinding geacht uitwerking te krijgen vanaf de datum van de poststempel op het aangetekend schrijven dat kennis geeft van de ontbinding.

Intellectuele rechten

Tenzij anders vermeld in de Project Order, kent Dienstverlener de Klant een beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht toe met betrekking tot de resultaten van de door haar uitgevoerde Diensten vanaf het moment van algehele betaling van alle facturen, evenals alle overige bedragen die Klant wegens het tekortschieten in de betalingsverplichting verschuldigd is. De Klant zal de resultaten van de Diensten enkel gebruiken op de door Dienstverlener voorgeschreven wijze.

Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

Vertrouwelijkheid

Partijen en hun Medewerkers moeten de Vertrouwelijke Informatie die ze van de andere Partij in uitvoering van deze Overeenkomst ontvangen, geheim houden. Bovendien kunnen de Partijen de Vertrouwelijke Informatie enkel gebruiken in het kader van deze Overeenkomst. De Partijen mogen Vertrouwelijke Informatie niet aan derden bekendmaken zonder de schriftelijke toelating van de andere Partij. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid.

De vertrouwelijkheidsverplichting zal blijven bestaan gedurende een periode van drie (3) jaar na bekendmaking, en zal in ieder geval eindigen uiterlijk drie (3) jaar na het eind van de Overeenkomst, ongeacht de oorzaak van de beëindiging van de Diensten.

Wordt niet beschouwd als Vertrouwelijke Informatie:
de informatie die op wettelijke wijze is bekomen bij een derde die door geen enkele vertrouwelijkheidsverplichting of geheimhouding gebonden is;
de informatie die een Partij reeds kende vooraleer ze aan haar werd overgemaakt in het kader van deze Overeenkomst;
de informatie die een Partij zelf heeft ontwikkeld zonder schending van deze Overeenkomst;
de informatie die in het openbaar domein is gevallen zonder de tussenkomst of de fout van de Partij die ze heeft ontvangen;
de informatie die door een gerechtelijke of administratieve beslissing publiek moet worden gemaakt.

Dienstverlener mag tevens de Klant opnemen in haar klantenlijst, een beknopte beschrijving van de opdracht publiceren en de naam en het merk van de Klant gebruiken voor publiciteitsdoeleinden en PR activiteiten.

De uitvoeringsmodaliteiten

Algemeen

Dienstverlener verbindt zich ertoe de Diensten uit te voeren ten behoeve van de Klant.

Voor zover in de Project Order niet wordt gewezen op een andere hoedanigheid van de Klant, wordt deze onherroepelijk beschouwd als een professioneel gebruiker, handelend in het kader van zijn beroepswerkzaamheden. Hij wordt geacht in het bezit te zijn van de relevante knowhow met betrekking tot de Diensten, en medewerkers ter beschikking te stellen met de nodige deskundigheid.

De Klant verklaart door Dienstverlener volledig te zijn ingelicht over de mogelijkheden van de Diensten (type, karakteristieken, bediening, gebruiksmogelijkheden en -beperkingen, garanties, vereiste omgeving, kosten) alsook inzake de problemen van aanpassing, installatie of integratie en uitbreiding die zich kunnen stellen.

Voor de uitvoering van deze Overeenkomst doet Dienstverlener een beroep op één of meerdere Uitvoerders. Dienstverlener behoudt zich het recht voor om te bepalen welke Uitvoerder zal worden toegewezen voor de uitvoering van de Diensten, alsook om deze Uitvoerder naar eigen goeddunken te vervangen gedurende de duur van de Overeenkomst.

Dienstverlener kan voor de uitvoering van de Overeenkomst een beroep doen op onderaannemers, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de Klant.

Plaats van uitvoering

Tenzij anders vermeld in de Project Order, zullen de Diensten worden uitgevoerd in de lokalen van de Klant. De Klant zal de Uitvoerder desgevallend vrije toegang verlenen tot de werkomgeving. De werkruimte en faciliteiten van de Klant zullen voldoen aan alle wettelijke vereisten. De Klant vrijwaart Dienstverlener voor aanspraken van derden, waaronder inbegrepen de Medewerkers van Dienstverlener, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van de Klant of van onveilige situaties in zijn organisatie. De Klant zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels voor de aanvang van de Diensten aan de Uitvoerder(s) kenbaar maken.

Inrichting en aanpassing van de locatie waar de Diensten zullen worden gerealiseerd, zijn ten laste van de Klant, die aansprakelijk is voor alle schade en bijkomende kosten opgelopen door Dienstverlener als gevolg van laattijdige, onjuiste of gebrekkige uitvoering hiervan.

Dienstverlener werd uitsluitend middels de Project Order volledig ingelicht over de behoeftes en verwachtingen van de Klant. Slechts uit de Project Order en Algemene Voorwaarden kunnen de contractuele verplichtingen van Dienstverlener worden afgeleid. Bijgevolg is de Klant zelf verantwoordelijk voor de geschiktheid van de Diensten om de door hem beoogde resultaten te bekomen. In geval van verkeerde Diensten en/of productkeuze of gebrekkige productspecialisatie in de Project Order, kan Dienstverlener onder geen voorwaarde hiervoor worden aangesproken.

Diensten

Dienstverlener zal haar opdracht in het kader van deze Overeenkomst naar best vermogen uitvoeren en zal rekening houden met de technische aanwijzingen en richtlijnen welke zij van de Klant ontvangt overeenkomstig de artikelen 5.11. tot en met 5.16. van de Algemene Voorwaarden.

De Diensten zullen door Dienstverlener worden ontwikkeld en/of geleverd in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevinden (‘as is’), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken.

Dienstverlener garandeert in geen geval de geschiktheid of verhandelbaarheid van de Diensten om specifieke taken uit te voeren voorzien door de Klant, indien zij niet uitdrukkelijk zijn begrepen in de Project Order en/of de beschrijving van de functionele specificaties.
De prestatie wordt door Dienstverlener geleverd met alle zorg die redelijkerwijs mogelijk is volgens de stand van de techniek.

Samenwerkingsplicht

Partijen erkennen en aanvaarden dat het welslagen van werkzaamheden op het gebied van informatie- en/of communicatietechnologie afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. De Klant zal steeds tijdig alle in redelijkheid door Dienstverlener gewenste medewerking verlenen.

Dienstverlener verstrekt de Diensten binnen de grenzen van deze Overeenkomst en de door de Klant verstrekte informatie. De Klant garandeert de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie, opgegeven maten, eisen, specificaties van de Diensten en andere gegevens, die cruciaal zijn om de verplichtingen van de Dienstverlener onder deze Overeenkomst na te kunnen komen. De Klant vrijwaart de Dienstverlener voor elke schade die zou ontstaan door verkeerde, laattijdige of onvolledige informatieverschaffing.

De Klant zal Dienstverlener alle informatie, technische of algemene documentatie of andere inlichtingen die nodig zijn voor de Diensten ter beschikking stellen.

In het algemeen zal de Klant steeds de volledige eindverantwoordelijkheid dragen voor het Project waar de Diensten van Dienstverlener een deel van uitmaken. Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor verkeerde, ontbrekende, laattijdige of conflicterende instructies van de Klant.

Indien het niet ter beschikking zijn van medewerkers en/of faciliteiten en/of materiaal van de Klant dewelke redelijkerwijze nodig worden geacht voor de uitvoering van de Diensten extra kosten tot gevolg heeft, inclusief maar niet beperkt tot een extra tijdsbesteding van Medewerkers van Dienstverlener, zullen deze extra kosten aan de Klant worden gefactureerd.

De Klant draagt zorg voor de benodigde faciliteiten voor het ontwerpen, het testen en operationeel gebruik van het te ontwikkelen informatiesysteem. Het gaat hierbij om hardware, systeemsoftware, hulpmiddelen (zoals PC’s en printers). Het Projectteam dient met een aantal PC’s toegang te hebben tot de computer-, printer- en datafaciliteiten van de Klant.

Indien Dienstverlener dit nodig acht, dienen het systeem en de bijbehorende diensten (systeembeheer) ook buiten de normale werkuren ter beschikking
van het Projectteam te staan.

Stuurgroep

Tijdens het Project zal maandelijks een Stuurgroep samenkomen. Deze Stuurgroep is verantwoordelijk voor de opvolging van de werkzaamheden, het bijsturen van het Project en het begeleiden van het Projectteam bij strategische beslissingen.

Deze Stuurgroep bestaat minstens uit de volgende kernleden:
een vertegenwoordiger van de gebruikers;
een gemandateerd projectleider in hoofde van de Klant; en
een projectleider in hoofde van de Dienstverlener.

De Stuurgroep kan op elk moment andere personen uitnodigen om de vergaderingen bij te wonen.

Binnen het kader van de Project Order heeft enkel deze Stuurgroep beslissingskracht om eventuele aanpassingen en/of uitbreidingen van de Diensten zoals omschreven in de Project Order goed te keuren. Om een vlotte voortgang van het Project te verzekeren mandateren beide Partijen één persoon die eventuele dringende beslissingen kan nemen uit naam van de Klant en Dienstverlener zonder voorafgaand te moeten overleggen met de Stuurgroep. Deze personen kunnen tevens de Stuurgroep buiten de normale kalender samenroepen om specifieke punten te bespreken en eventuele beslissingen te forceren.

De Stuurgroep dient alle voorgestelde veranderingen en/of uitbreidingen volgens hieronder beschreven veranderingsprocedure te beoordelen en eventueel goed te keuren.

Beslissingen van de Stuurgroep, ondertekend door gevolmachtigde personen van beide Partijen, worden als bindende addenda van de Overeenkomst beschouwd.

Dienstverlener dient op elke Stuurgroep de voortgang van het Project met de leden te bespreken en eventuele probleemgebieden, knelpunten en opties voor te leggen aan de vergadering.

Wijzigingsprocedure

Alle wijzigingen en/of uitbreidingen aan de oorspronkelijk specificaties en wijzigingen in de randomstandigheden van de Diensten zoals omschreven in de Project Order vallen onder deze bepalingen (een wijziging in de randomstandigheden is bijvoorbeeld een duidelijke wijziging in de werkomstandigheden van het Projectteam die een bewezen productieverlies tot gevolg heeft).

Indien er een wijziging of aanvulling gewenst wordt door de Klant op de specificaties zoals overeengekomen in de Project Order, zal dit via deze wijzigingsprocedure geformaliseerd worden. Dit gebeurt eveneens als de criteria waaraan de Diensten moeten voldoen zoals voorzien in de Project Order gewijzigd worden door de Klant.

De wijzigingsprocedure houdt in dat eerst de verandering in de specificaties of de opdracht beschreven wordt en dat vervolgens ingeschat wordt wat de gevolgen zijn voor de inspanning en de doorlooptijd van het Project.

Naast goedkeuring van de documenten waarin de gewijzigde specificatie beschreven wordt, zal de Klant eveneens de nieuwe begroting moeten goedkeuren in de vorm van een Addendum aan de Project Order.

De tijd noodzakelijk voor deze activiteiten en Diensten zullen op uurbasis worden gefactureerd aan de Klant volgens de geldende tarieven van Dienstverlener. Deze tijd zal door de projectmanager van Dienstverlener op voorhand bepaald worden en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Klant. Het toelaten dat Dienstverlener deze bijkomende activiteiten en Diensten mag aanvatten, geldt als voldoende bewijs van de bestelling ervan door de Klant en als toestemming van de Klant om deze activiteiten en Diensten te factureren.

Een wijziging wordt uitgevoerd na opdracht daartoe van de Klant.

Een wijzigingsvoorstel kan onder meer de volgende elementen bevatten:

een omschrijving van de wijziging;
de indiener en de datum van het verzoek tot wijziging;

de reden van wijziging;

een eventuele inschatting van de tijd noodzakelijk om de impact en gevolgen van de wijziging te bepalen;

de eventuele goedkeuring van de inschatting onder punt 4;

een volledige omschrijving van de wijziging, inclusief specificaties en gebruiksmogelijkheden;

indien van toepassing de meer of minprijs van de wijziging;

een tijdsschema voor de implementatie en eventuele testprocedure van het gewijzigde;

indien van toepassing een betalingsschema;

de eventuele gevolgen voor andere onderdelen van het Project;

ruimte voor ondertekening door de Klant en Dienstverlener.

Situaties en randvoorwaarden die onder de verantwoordelijkheid van de Klant vallen en die aanleiding geven tot extra inspanningen zullen extra worden gefactureerd aan de Klant.

Levering en aanvaarding

De risico’s verbonden aan de geleverde Diensten gaan over op de Klant op het ogenblik van de levering.

De leveringstermijnen die – desgevallend per onderdeel – in de Project Order werden vermeld, zijn louter indicatief en niet bindend voor Dienstverlener, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Dienstverlener gaat, behoudens ingeval Partijen hiervan uitdrukkelijk schriftelijk afwijken in de Project Order, enkel de inspanningsverbintenis aan elk onderdeel zo snel mogelijk na afwerking op te leveren. Deelleveringen zijn toegestaan. Leveringstermijnen zijn aldus niet-bindende richtlijnen voor de budgettering door de Klant, voor de planning van de inzet van haar eigen personeel alsmede voor de planning van de benodigde Medewerkers door Dienstverlener.

Indien de Diensten deel uitmaken van een bredere implementatie van nieuwe informaticasystemen is de indicatieve en niet-bindende planning ten dele afhankelijk van de goede aflevering van deze andere systemen. Eventuele vertragingen die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van de niet-aflevering of laattijdige aflevering van de andere systemen, zullen beschouwd worden als een aanpassing van de Project Order zoals beschreven in de artikelen 5.22 tot 5.28.

In het geval er in de Project Order uitdrukkelijk een aanvaardingtest is voorzien, is de Klant zelf verantwoordelijk voor de organisatie en het uitvoeren van deze test, en dit in overleg met Dienstverlener en in overeenstemming met de bepalingen en het tijdschema in de Project Order.

Indien deze aanvaardingtest, die steeds verplicht moet worden uitgevoerd in aanwezigheid van de Uitvoerder – gedeeltelijk of geheel slaagt, wordt het betreffende onderdeel van de prestaties geacht te zijn aanvaard door de Klant. In geval van laattijdigheid in de aanvaardingstest, worden de prestaties geacht te zijn aanvaard door de Klant.

Indien geen aanvaardingtest werd voorzien, is de Klant ertoe gehouden de geleverde prestaties binnen een termijn van vijf (5) werkdagen vanaf levering te beoordelen. Als Dienstverlener binnen deze termijn geen geschreven bericht heeft ontvangen, worden de geleverde prestaties onvoorwaardelijk en onherroepelijk geacht te zijn geaccepteerd. De loutere ingebruikname en/of het in productie stellen van het resultaat van de Diensten door de Klant houdt diens volledige onvoorwaardelijke en onherroepelijke aanvaarding in.

Bij de aanvaarding zal worden beoordeeld of de geleverde prestaties voldoen aan de specifieke voorwaarden vermeld in de Project Order. Er kunnen slechts criteria ter aanvaarding worden toegevoegd voor zover deze vooraf schriftelijk door beide Partijen werden goedgekeurd.

De aanvaarding kan gebeuren in drie vormen:
een onvoorwaardelijke aanvaarding;
een voorwaardelijke aanvaarding; of
een onvoorwaardelijke niet-aanvaarding.

De voorwaardelijke aanvaarding dient te worden aangevuld met een lijst met opmerkingen die de Klant heeft over de ter aanvaarding voorgelegde Diensten. Na aanpassing en oplossing van deze punten of na weerlegging van de gegeven opmerkingen door de Dienstverlener, worden de prestaties opnieuw ter beoordeling voorgelegd en bij gebreke van geschreven bericht binnen de vijf (5) werkdagen als geaccepteerd beschouwd.

Bij onvoorwaardelijke niet-aanvaarding dient een duidelijke omschrijving van de gegronde redenen voor niet-aanvaarding te worden overgelegd. Na aanpassing door Dienstverlener rekening houdend met deze punten heeft Dienstverlener alsnog het recht om aanvaarding van de Klant te bekomen.

Partijen erkennen dat het essentieel is dat tijdig kennis wordt gegeven van tekortkomingen in de Diensten, om op die manier bijsturing in een zo vroeg mogelijk stadium toe te laten. Niet tijdige beoordeling en aanvaarding leidt automatisch tot extra kosten die zullen worden behandeld als een aanpassingsaanvraag, onverminderd het recht van Dienstverlener om de Klant aan te spreken voor alle directe en indirecte schade die hieruit voortvloeit.

Eventuele geschillen in verband met de aanvaarding worden voorgelegd aan de Stuurgroep.

Garantie

Indien en voor zover uitdrukkelijk door Partijen werd overeengekomen in de Project Order dat er een garantie wordt geboden, zullen volgende bepalingen gelden:

Dienstverlener garandeert dat de Diensten worden geleverd conform de geldende normen in de sector die op dat ogenblik van toepassing zijn en en substantieel aan de vereisten zullen voldoen die in de Project Order zijn omschreven en dit gedurende een periode van de helft van de voorziene ontwikkelingstijd met een maximum van drie (3) maanden ingaand vanaf de levering, op voorwaarde dat de tekortkomingen binnen deze termijn worden gemeld conform artikel 5.43.

In het geval de geleverde Diensten niet voldoen aan de garantie van art. 5.37, bestaat Dienstverlener’s enige verbintenis erin redelijke inspanningen te leveren om de tekortkoming recht te zetten of in de vervanging van het betreffende onderdeel te voorzien – naar keuze van Dienstverlener.
Deze garantie geldt enkel voor de door Dienstverlener of in opdracht van Dienstverlener ontwikkelde software zoals omschreven in de Project Order. Op niet door Dienstverlener ontwikkelde software en/of softwarelicenties en/of hardware, is enkel de garantie verleend door de fabrikant, importeur of hoofdverdeler toepasselijk.

Alle wijzigingen die door het Projectteam worden aangebracht tijdens de garantieperiode zijn inbegrepen in deze garantie.

Worden in geen geval gedekt, de tussenkomsten tengevolge van enige oorzaak vreemd aan de geleverde Diensten, zoals onder meer (maar niet beperkt tot):

  • verkeerd of abnormaal gebruik of bediening; nalatigheid van de Klant of zijn aangestelden; brand; elektriciteitsstoornissen; ongevallen; gebruik in stofferige atmosfeer; statische elektriciteit; onaangepaste omgeving; niet nakomen door de Klant van lokaalspecificaties;
  • elke herstelling of onderhoud, aanpassing of wijziging uitgevoerd door niet Dienstverleners personeelsleden en/of onderaannemers zonder toestemming van Dienstverlener; In dit geval draagt de Klant alle risico’s voor elke schade die daaruit voortvloeit;
  • Overmacht;
  • herstel van databestanden;
  • niet aangepaste infrastructuur (o.m. hardware, software,… ) van de Klant en/of onregelmatige werking ervan en meer algemeen schade veroorzaakt door materiaal en/of software die niet door Dienstverlener werd geleverd;


De Klant zal gebeurlijke onvolkomenheden binnen de garantieperiode zo spoedig mogelijk en op straffe van verval binnen de zeven (7) kalenderdagen schriftelijk en gedetailleerd rapporteren na vaststelling van deze onvolkomenheden. Indien sprake is van garantieaanspraken heeft Dienstverlener het recht om de geleverde Diensten te testen of te inspecteren. De Klant zal alle vereiste medewerking verlenen om Dienstverlener toe te laten haar verbintenissen na te komen.

De vergoeding en de betalingsmodaliteiten

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in de Project Order, worden de Diensten geleverd tegen betaling van de vaste prijs. Dit bedrag is exclusief BTW, eventuele andere door de overheid opgelegde of op te leggen heffingen en incidentele onkosten, zoals kosten voor reis en verblijf, communicaties en apparatuur en alle andere redelijke kosten. Deze komen voor rekening van de Klant. Tenzij anders vermeld in de Project Order is in de prijs het vervoer binnen België naar de kantoren van de Klant inbegrepen.

De prijzen kunnen jaarlijks op 1 januari door de Dienstverlener worden aangepast op basis van de volgende formule:

Nieuwe prijs = Basisprijs * (0,2 + 0,8 * (Nieuwe index /Aanvangsindex))

Waarvoor volgende definities gelden:

Basisprijs: prijs bij aanvang van de Overeenkomst;

Aanvangsindex: de door Agoria gepubliceerde index “referteloonkost nationaal gemiddelde” van de maand die voorafgaat aan de ondertekening van de Overeenkomst;

Nieuwe index: de door Agoria gepubliceerde index “referteloonkost nationaal gemiddelde” van de maand voorafgaand aan de datum van indexatie.

Ingeval er zich plots fundamentele veranderingen in de omstandigheden voordoen die van invloed zijn op de afgesproken prijs en welke omstandigheden bij de prijsbepaling niet te voorzien waren en bovendien het contractuele evenwicht verstoren, komen Partijen op eerste verzoek bij elkaar om tot een billijke aanpassing van het contract te komen. Indien Partijen geen minnelijk akkoord kunnen bereiken na dertig (30) kalenderdagen te rekenen vanaf het verzoek tot aanpassing van de Overeenkomst, heeft de meest gerede Partij de mogelijkheid om de Overeenkomst op te zeggen door het versturen van een aangetekend schrijven met een opzegtermijn van dertig (30) kalenderdagen, zonder dat daardoor enige schadeloosstelling zou verschuldigd zijn.

De Klant verbindt er zich toe voor aanvang van de prestaties 10% van de vaste prijs bij wijze van voorschot te betalen. Dienstverlener is slechts verbonden tot uitvoering bij betaling van voornoemd voorschot.

Tenzij anders werd overeengekomen in de Project Order zal Dienstverlener verder op maandelijkse basis aan de Klant factureren. Alle facturen zijn betaalbaar dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld in de Project Order. Het gebrek aan schriftelijk protest van een factuur binnen de acht (8) werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde Diensten in.

Het verstrijken van de betalingstermijn stelt de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning in gebreke. Bij het verstrijken van de betalingstermijn is de Klant een conventionele intrest verschuldigd gelijk aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 Wet Betalingsachterstand (Wet 02/08/2002, BS 07/08/2002), vermeerderd met 3 %. Deze interest wordt vanaf de vervaldag tot op de dag van algehele betaling berekend.

Ingeval van laattijdige betaling van een factuur:

heeft de Dienstverlener het recht om het factuurbedrag als compensatie te verhogen met 15%;

zijn alle kosten, de buitengerechtelijke inning van de factuur, alsook de kosten voor de gerechtelijke procedure en de uitvoering ten laste van de Klant;

worden alle niet-vervallen vorderingen tegen de Klant onmiddellijk verschuldigd, opeisbaar en betaalbaar; en

heeft de Dienstverlener het recht om al haar Diensten ten aanzien van de Klant zonder voorafgaandelijke kennisgeving op te schorten.

De Klant is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.

Indien de kredietwaardigheid van de Klant daartoe naar het oordeel van Dienstverlener aanleiding geeft, mag Dienstverlener, ook na het sluiten van de Overeenkomst, van de Klant verlangen dat deze de door Dienstverlener gevraagde zekerheid stelt voor de betaling van de nog te leveren Diensten en mag Dienstverlener de uitvoering hiervan opschorten zolang de zekerheid niet werd gesteld.

Relatie tussen de Partijen

Dienstverlener voert deze Overeenkomst uit in alle vrijheid en onafhankelijkheid. Noch tussen Dienstverlener en de Klant, noch tussen de Klant en de Uitvoerder(s) waarop Dienstverlener een beroep doet, bestaat er een hiërarchische verhouding. De Dienstverlener draagt in geen geval enig werkgeversgezag op haar werknemers over aan de Klant, behoudens voor zover toegelaten door de toepasselijke wetgeving zoals hieronder uiteengezet.

De Partijen erkennen en aanvaarden dat zij vertrouwd zijn met de Wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, de wijzigingen aangebracht door de Programmawet van 27 december 2012 en de wijzigingen die van tijd tot tijd kunnen worden gedaan en gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. Partijen verbinden zich tot naleving van de bepalingen van deze wetten.

De Klant zal de Dienstverlener vrijwaren voor alle vorderingen, schade en aansprakelijkheden die het gevolg zijn van een niet- naleving van de bepalingen van dit artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid die Dienstverlener kan oplopen, vloeit voort uit een inspanningsverbintenis die door de Klant degelijk zal moeten worden aangetoond.

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is de totale aansprakelijkheid van Dienstverlener wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal de vergoeding door de Klant verschuldigd voor de specifieke Diensten die de schade hebben verwekt (exclusief BTW). Indien de dienstverlening over verschillende jaren zou lopen dan kan Dienstverlener voor de vergoeding van de directe schade maximum gehouden zijn tot de waarde van de ter uitvoering van deze Overeenkomst gefactureerde bedragen voor de specifieke Diensten (exclusief BTW) gedurende een periode van twaalf (12) maanden voorafgaand aan de dag dat het schadeverwekkend feit zich voordeed. In geen geval echter zal de totale aansprakelijkheid voor alle directe schade tijdens de ganse duur van de Overeenkomst de door de Klant betaalde vergoeding voor de specifieke Diensten (exclusief BTW) overschrijden. Voor schadegevallen die mede te wijten zijn aan de Klant en/of een derde zal de Dienstverlener ten aanzien van de Klant hoogstens aansprakelijk zijn voor en hoogstens gehouden zijn tot vergoeding, binnen de hierboven gestelde grenzen, van het aandeel dat door zijn bewezen fout is veroorzaakt, met uitsluiting van elke gehoudenheid in solidum met de andere schuldenaars. Dit alles ongeacht of de vordering is ingesteld op contractuele dan wel op buitencontractuele grondslag.

De Klant dient Dienstverlener schriftelijk op de hoogte te stellen van elke gebeurtenis die haar aansprakelijkheid met zich kan brengen of van elk nadeel dat de Klant ondergaat, binnen de kortst mogelijke tijd en ten laatste binnen vijftien (15) kalenderdagen te rekenen vanaf het ontstaan van deze gebeurtenis of dit nadeel, of, minstens, te rekenen vanaf het ogenblik waarop de Klant er kennis van heeft gekregen of redelijkerwijze had kunnen krijgen. Dit alles teneinde Dienstverlener in de mogelijkheid te stellen de oorsprong en de oorzaken van de schade binnen nuttige termijn vast te stellen. Bij gebreke hieraan behoudt Dienstverlener zich het recht voor elke schadeloosstelling te weigeren en kan Dienstverlener niet aansprakelijk gesteld worden.

In geen geval zal Dienstverlener aansprakelijk zijn voor (i) onrechtstreekse, indirecte, incidentele of gevolgschade, waaronder, zonder hierbij limitatief te zijn, financiële of commerciële verliezen, winstderving, verhoging van algemene kosten, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de Klant, storing van planning, verlies van verwachte winst, verlies van kapitaal, verlies van klanten, gemiste kansen, verlies van gegevens, verlies van voordelen, aantasting en verlies van bestanden die voortvloeit uit de uitvoering van huidige Overeenkomst, (ii) schade veroorzaakt door een fout of nalatigheid van de Klant, (iii) de vergoeding van alle directe en indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van het resultaat van de Diensten, (iv) de vergoeding van alle directe en indirecte schade die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt is door software of hardware geleverd of gemaakt door derden, of door enig ander element in het bedrijf van de Klant gebracht na totstandkoming van de Overeenkomst en (v) alle vorderingen door derden tegen de Klant gericht.

De beperkingen van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden zullen niet van toepassing zijn met betrekking tot schade veroorzaakt door een opzettelijke en/of bedriegelijke fout door Dienstverlener.

Indien de geleverde ontwikkelingen voor verdere uitbouw of commercialisering worden aangewend, zal de Klant Dienstverlener vrijwaren tegen elke eis tot schadevergoeding door derden ingesteld, zelfs indien mocht komen vast te staan dat deze zijn oorsprong vindt in de door Dienstverlener geleverde Diensten.

Dienstverlener is niet aansprakelijk voor een claim inzake inbreuk op intellectueel eigendomsrechten gebaseerd op:

  • (a) gebruik van een gewijzigde of oude versie van (een gedeelte van) de ontwikkelingen, indien de inbreuk voorkomen zou zijn door gebruik van de ongewijzigde of laatste versie die Dienstverlener ter beschikking heeft gesteld; of
  • (b) informatie, ontwerp, specificaties, instructies, software, gegevens of andere materialen die niet door Dienstverlener werden ontwikkeld.


Deze aansprakelijkheidsbeperkingen blijven van toepassing in het geval Dienstverlener werd ingelicht door de Klant van het bestaan van een reëel risico op schade. Partijen erkennen dat dit een redelijke verdeling inhoudt van het risico.

Het bepaalde in dit artikel eveneens als alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten gunste van de Medewerkers van Dienstverlener en de met haar Verbonden Vennootschappen.

Uitsluitend de Klant is verantwoordelijk voor het instellen van procedures die hem toelaten op elk ogenblik verloren of gewijzigde bestanden, gegevens of programma’s te reconstrueren, ongeacht de oorzaak van het verlies of de wijziging. De Klant dient op dagelijkse basis over de nodige back-up kopies van zijn computerprogramma’s, bestanden en gegevens te beschikken. In geval van verlies van data kan Dienstverlener enkel aansprakelijk worden gesteld voor de data die verloren werden tussen het moment van de laatste dagelijkse back-up en het moment van de vaststelling van de bewezen tekortkoming in de geleverde software.

Inzake virussen is de verantwoordelijkheid van Dienstverlener beperkt tot het installeren van anti- virusprogramma’s indien dit uitdrukkelijk in de Project Order werd besteld. Dienstverlener kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor virussen in het systeem van de Klant en de gevolgen daarvan.

8.12. De Klant draagt steeds de verantwoordelijkheid voor zijn bestaande infrastructuur (bijvoorbeeld, niet limitatief: hardware, software, websites, databestanden, controle- en beveiligingsprocedures, adequaat systeembeheer etc.) en de goede functionaliteit en veiligheid van al zijn werkmaterialen.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Elke Partij dient, te allen tijde, haar respectieve verplichtingen krachtens de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens na te leven in verband met alle persoonsgegevens die krachtens deze Overeenkomst worden verwerkt. De Klant blijft als enige verantwoordelijk voor het bepalen van de doelstellingen waarvoor de Dienstverlener krachtens de Overeenkomst persoonsgegevens verwerkt. Voor alle duidelijkheid erkennen de Partijen dat de Klant optreedt als de verantwoordelijke voor de verwerking en de Dienstverlener als de verwerker van de persoonsgegevens die opgeslagen, gebruikt of op andere wijze in het kader van deze Overeenkomst verwerkt dienen te worden, zoals deze termen gedefinieerd zijn in de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens.

De Klant verklaart dat hij alle noodzakelijke goedkeuringen heeft verkregen voor het gebruik en de verwerking van de persoonsgegevens die in het kader van de Overeenkomst worden overgemaakt aan de Dienstverlener en de Klant garandeert tevens dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de Persoonsgegevens niet onrechtmatig is en geen rechten van derden schendt.

Overmacht

Geen van beide Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van Overmacht.
Indien een situatie van Overmacht langer dan zestig (60) kalenderdagen duurt, heeft elk van de Partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, of nog de gepresteerde werkuren zullen worden aangerekend tegen de geldende gemiddelde uurtarieven van Dienstverlener, zonder dat de Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn.

Niet-afwerving

De Klant gaat akkoord niet actief de Medewerkers van Dienstverlener, rechtstreeks noch onrechtstreeks, te benaderen met het oog het engageren ervan, en dit vanaf het begin van uitvoering van de Diensten tot twaalf (12) maanden na de einddatum van de Diensten en/of beëindiging van de Overeenkomst naargelang welk van beide het laatste valt, behalve indien beide Partijen schriftelijk anders overeenkomen.

Indien de Klant een Medewerker van de Dienstverlener contracteert, aanwerft of gebruikt maakt van de diensten van deze Medewerker(s), in dienstverband en/of op zelfstandige basis en/of via een vennootschap, dan zal de Klant een bedrag betalen aan de Dienstverlener dat het equivalent is van 6 maanden salaris of vergoeding van die Medewerker. Zulke som zal te betalen zijn op de datum waarop de Medewerker voor het eerst geëngageerd werd of van zijn diensten gebruikt gemaakt werd.

De Klant verbindt er zich toe om de verbintenissen uit artikel 0 en 0 van deze Algemene Voorwaarden op te leggen aan de derde partijen waarmee hij samenwerkt en/of contracteert. De Klant maakt zich sterk dat deze derde partijen geen van de Medewerkers van de Dienstverlener zal benaderen met het oog op het engageren of aanwerven van deze personen.

Algemene bepalingen

De huidige Overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 (CISG).

In geval van geschillen betreffende de uitvoering en/of interpretatie van huidige Overeenkomst die niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen uitsluitend de Rechtbanken van Antwerpen (afdeling Antwerpen) bevoegd zijn. Elke vordering van de Klant met betrekking tot de geleverde Diensten verjaart zes (6) maanden na de dag waarop de Klant kennis kreeg of redelijkerwijze kennis had kunnen krijgen van het schadeverwekkende feit dat aanleiding gaf tot die vordering.

Deze Overeenkomst, noch de eruit voortvloeiende rechten of verplichtingen mogen geheel of gedeeltelijk worden overgedragen zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van beide Partijen. Niettegenstaande het voorgaande is Dienstverlener ten alle tijde gerechtigd om deze Overeenkomst, of de daaruit voortvloeiende rechten of verplichtingen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een met haar Verbonden Vennootschap zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Klant.

De Klant garandeert alle toepasselijke import- en exportregelingen na te leven. Bovendien vrijwaart de Klant Dienstverlener van iedere aansprakelijkheid op grond van overtreding van toepasselijke import- of exportregelingen in geval de Klant zelf in- of uitvoert. De Klant, met uitdrukkelijke uitsluiting van Dienstverlener, wordt in geval van import of export door de Klant geacht de exporteur en/of importeur te zijn.

De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Overeenkomst, of een gedeelte van een bepaling, zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de rest van de bepaling en de andere clausules. De Partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule.

Een Partij kan niet geacht worden afstand te hebben gedaan van een recht of aanspraak uit deze Overeenkomst of betreffende een wanprestatie van de andere Partij, tenzij deze afstand uitdrukkelijk wordt gedaan en schriftelijk wordt meegedeeld.

Indien een Partij bij toepassing van de vorige alinea afstand doet van rechten of aanspraken onder deze Overeenkomst die hun oorzaak vinden in een in gebreke blijven of andere wanprestatie van de andere Partij, kan deze afstand nooit worden geïnterpreteerd als afstand van enig ander recht onder deze
Overeenkomst of betreffende een in gebreke blijven of andere wanprestatie van een andere Partij, zelfs indien beide gevallen grote overeenstemming vertonen.

Behoudens andersluidend beding zullen alle in de Overeenkomst voorziene rechtsmiddelen cumulatief en bovenop (en niet in de plaats van) andere rechtsmiddelen ter beschikking staan van Partijen.

In geval van tegenspraak tussen de Algemene Voorwaarden en de Project Order, zal de Project Order voorrang hebben.

Deze Algemene Voorwaarden bevatten samen met de Project Order de volledige weergave van de rechten en plichten van Partijen, en treden in de plaats van alle voorgaande overeenkomsten en voorstellen, mondeling zowel als schriftelijk. Afwijkingen van en aanvullingen op deze Overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen de Partijen zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, zelfs indien deze voorwaarden anders zouden bepalen.

Alle kennisgevingen, verzoeken en andere communicatie onder deze Overeenkomst (met uitsluiting van de dagelijkse operationale communicatie) zullen schriftelijk gebeuren via aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging of op enige andere wijze van communicatie gebruikelijk en overeengekomen tussen de Partijen.

Alle bepalingen van de Overeenkomst die uitdrukkelijk zijn aangeduid als de beëindiging (met inbegrip van ontbinding) of het verstrijken van de Overeenkomst overlevend, evenals alle bepalingen van de Overeenkomst die de uitvoering of naleving ervan na de beëindiging of het verstrijken van de Overeenkomst beogen, zullen de beëindiging of het verstrijken van de Overeenkomst overleven en volledig van kracht blijven. In het bijzonder, maar niet limitatief, zullen alle bepalingen met betrekking tot aansprakelijkheid, vertrouwelijkheid en niet-afwerving blijven gelden na beëindiging van de Overeenkomst, op welke wijze dan ook.

Ongeacht de aard en/of de waarde van de te bewijzen rechtshandeling mag Dienstverlener deze steeds bewijzen aan de hand van volgende bijkomende bewijsmiddelen: kopie of reproducties in welke vorm ook (doorslag, fotokopie, microfilm, scan, …), via informatiedrager, fax, telex en email. Die bewijsmiddelen hebben dezelfde bewijskracht als een onderhandse akte opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. In het geval een ondertekend exemplaar van de Overeenkomst meegedeeld wordt via e-mail met een “.pdf” of “jpeg” gegevensbestand of via een andere exacte kopie, zal de erin opgenomen handtekening een geldige en bindende verbintenis creëren in hoofde van de ondertekenaar (of in wiens naam en voor wiens rekening de handtekening werd geplaatst) met dezelfde waarde, kracht en effect alsof ze origineel was.

De titels en opdelingen in deze Overeenkomst worden uitsluitend indicatief gebruikt en beïnvloeden op geen enkele wijze de inhoud of draagwijdte van de bepalingen en van de rechten en verplichtingen die eruit voortvloeien.